Resetovat vyhledávání

Montáž systému samostatného pohonu

Montáž systému samostatného pohonu

Součásti systému:
Samostatný pohon (pohony)
1× spínaný zdroj
1× kontrolbox CBH Advanced
1× ruční ovládání Bluetooth®
1× adaptér Bluetooth®

 1. Ke kanálům 1–2 připojte samostatné pohony k ovládání polohování (například opěradla a opěrky nohou). (S tříkanálovým kontrolboxem CBH Advanced lze pro pohon použít také třetí kanál)
 2. Ke kontrolboxu CBH Advanced připojte DC kabel
 3. Adaptér Bluetooth® připojte ke kontrolboxu CBH Advanced
 4. Zajistěte připojení k elektrické síti
 5. Spárujte ruční ovládání (stiskněte současně dvě horní tlačítka)
 6. Systém je nyní spárován a připraven k polohování

Montáž systému samostatného pohonu s masážními motory

Montáž systému samostatného pohonu s masážními motory

Součásti systému:
Samostatný pohon (pohony)
Masážní motor (motory)
1× spínaný zdroj
1× kontrolbox CBH Advanced
1× ruční ovládání Bluetooth®
1× adaptér Bluetooth®

 1. Jednotlivé pohony připojte ke kanálům 1–2, například pro polohování zad a nohou
 2. Ke kanálům 3A a 3B připojte masážní motory
 3. Ke kontrolboxu CBH Advanced připojte 2pólový DC kabel
 4. Druhý konec kabelu připojte ke zdroji SMPS a připojte napájecí kabel
 5. Zajistěte připojení k elektrické síti
 6. Bluetooth® adaptér připojte ke kontrolboxu CBH Advanced
 7. Spárujte ruční ovládání
 8. Systém je nyní spárován a připraven k použití

Postup při nákupu nového ručního ovládání LINAK pro polohovatelné lůžko

Budete-li potřebovat nové ruční ovládání pro polohovatelné lůžko, obraťte se na dodavatele, u něhož jste jej zakoupili. 
Totéž platí pro případ ztráty či rozbití ručního ovládání nebo při vybití baterie v ručním ovládání bez možnosti její výměny. Dodavatel vám pomůže při objednání nového ručního ovládání – společnost LINAK neprodává náhradní díly přímo vlastníkům lůžek.

Vytvoření systému kombinujícího pohony TD4 Advanced a kontrolboxy CBH Advanced

Vytvořte systém kombinující pohony TD4 Advanced a kontrolboxy CBH Advanced

Součásti systému:
1× pohon TD4 Advanced
1× spínaný zdroj
1× kontrolbox CBH Advanced
1× dvoupólový DC kabel
1× sériový kabel
1× ruční ovládání Bluetooth®
Samostatný pohon (pohony)
2× šroub

 1. Kontrolbox CBH Advanced umístěte na pohon TD4 Advanced a upevněte jej dvěma šrouby
 2. Sériový kabel připojte k pohonu TD4 Advanced a ke kanálu A1 kontrolboxu CBH Advanced
 3. Dvoupólový DC kabel připojte k pohonu TD4 Advanced a ke kanálu DC kontrolboxu CBH Advanced
 4. K systému TD4 Advanced připojte zdroj SMPS
 5. Ke kanálům 1 a 2 připojte samostatné pohony k polohování (například opěradla a opěrky chodidel).
 6. V případě potřeby připojte ke kanálům 3A a 3B masážní motory
 7. Připojte k elektrické síti
 8. Spárujte ruční ovládání (stiskněte současně dvě horní tlačítka)
 9. Systém je nyní spárován a připraven k polohování

Aplikace Desk Control™ – propojení Bluetooth® adaptéru s aplikací

Ke kontrolboxu připojte Bluetooth® (BLE2LIN). 
Adaptér se rozbliká modrou barvou.

Spusťte staženou aplikaci Desk Control™ a proveďte propojení se stolem. 
Při vyhledávání stolu nahlédněte do seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž) v aplikaci.

Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Aplikace Desk Control™ – ukládání oblíbených poloh

Uložte si aktuální polohu
Stiskněte tlačítko s hvězdičkou. Zvolte možnost „save“ (uložit). Poloha je uložena a zobrazuje se na tlačítku.

Uložte až 4 oblíbené polohy
Přesuňte stůl do oblíbené výšky (použitím šipek v aplikaci nebo na ovládacím panelu). Uložte polohu.

Pojezd do oblíbené polohy
Stiskněte a přidržte tlačítko paměti, až dosáhnete uložené polohy.

Automatický pojezd a oblíbené polohy
(Jestliže je váš ovládací panel vybaven funkcí automatického pojezdu a funkce je aktivována)
Stačí jednou stisknout tlačítko oblíbené polohy. Stůl automaticky přejede do zvolené polohy.

Změna oblíbených poloh
Přejděte na stránku nastavení. Zvolte možnost „změna oblíbených poloh“. Klepněte na polohu, kterou chcete změnit. Nastavte výšku a klepněte na „Save position“ (uložit polohu).

Aplikace Desk Control™ – procházení nabídky nastavení

Změna oblíbených poloh
Přepište stávající oblíbené polohy nebo uložte nové.

Způsoby připomínání
Zvolte, jak chcete být upozorňováni na změnu polohy. Kliknutím na tlačítka aktivujte/deaktivujte automaticky otevíraná upozornění (pro mobilní zařízení) nebo funkce světelné signalizace (pro ovládací panel).

Nastavte název stolu
Chcete-li stůl snadno najít a připojit se k němu, přiřaďte mu název. Zadejte název stolu. Vraťte se do nabídky k uložení.

Nastavte výšku stolu
Zobrazuje-li se výška vašeho stolu nesprávně, můžete ji ručně opravit. Můžete také přepínat mezi cm a palci.

Používám jen tento stůl
Chcete-li používat svá osobní nastavení u více stolů, zvolte možnost „no“ (ne). Další stoly pak automaticky použijí vaše osobní nastavení z aplikace.

Automatický pojezd
Ovládací panely využívající funkci Automatický pojezd (pouze „plné verze“) mohou funkci automatického pojezdu využít k přepínání mezi oblíbenými polohami.

Nastavení jazyka
Vyberte požadovaný jazyk aplikace.

Výhody změny polohy
Přečtěte si více o prospěšnosti střídání poloh vsedě a vestoje.

Podmínky a ujednání
Přečtěte si podmínky a ujednání k aplikaci.

Informace o aplikaci
Přečtěte si více informací o aplikaci a jejích funkcích. Kliknutím na odkazy získáte více informací o produktu, vysvětlení k používání stolu a přístup k podpoře.

Aplikace Desk Control™ – aktivace a používání automatického pojezdu

Pokud je váš ovládací panel vybaven funkcí automatického pojezdu (pouze „plné verze“), můžete ji v aplikaci aktivovat.

Aktivace funkce automatického pojezdu
Přejděte do „Nastavení“. Zvolte možnost „Automatic Drive“ (automatický pojezd).

Stiskněte přepínače pro směr nahoru či dolů a přijměte podmínky používání.

Využijte funkci automatického pojezdu
Přejděte do části „control” (ovládání) a vyberte oblíbenou polohu. 
Jestliže byly uloženy 2 či více oblíbených poloh, stůl může mezi nimi automaticky přejíždět.

Aplikace Desk Control™ – jak začít

Ve svém mobilním zařízení zapněte funkci Bluetooth®. Spusťte aplikaci Desk Control™. Zvolte stůl a klepněte na „connect“ (připojit).

Chcete-li stůl nastavit ručně, stiskněte a přidržte tlačítko s šipkou nahoru nebo dolů.

Aplikace Desk Control™ – nastavení cílů a aktivace oznámení s připomenutím změny polohy

Nastavte si cíle pro polohu vstoje
Přejděte do části „You“ (vy) a zvolte cíl. Vyberte si jedno ze 3 předdefinovaných nastavení sezení/stání nebo definujte vlastní.

Nastavení individuálních cílů
V části „your goal“ (váš cíl) klepněte na tlačítko nastavení. K nastavení časových intervalů stání a sezení použijte šipky. Chcete-li nastavení uložit, klepněte na „done“ (hotovo) a potom na „save“ (uložit).

Zvolte formu příjmu oznámení s připomenutím
Dostávejte automaticky otevíraná připomenutí ve svém mobilním zařízení nebo prostřednictvím světelné signalizace na ovládacím panelu.

Přejděte do části „Settings“ (nastavení). Zvolte možnost „Ways to be reminded“ (způsoby připomínání). Klepnutím na tlačítka aktivujte/deaktivujte upozornění.
Chcete vidět příklad, klepněte na „Try it out“ (vyzkoušet).

Desk Frame 1: Montáž kancelářského stolu

Desk Frame 1: Montáž kancelářského stolu
Zjistěte, jak snadno se montuje rám kancelářského stolu s řešením LINAK® Desk Frame 1. 

Řešení představuje sadu tří předem připravených balení obsahujících vše potřebné k montáži rámu kancelářského stolu: Kick & Click™ (horní rám), DL SetPack (obsahuje dva zvedací sloupky, ovládací panel, kontrolbox a kabely) a sada DL Feet.

 

Na displeji se namísto výšky zobrazuje kód chyby „E01“.

Stůl nelze zvedat, dokud nebude inicializován.

Jestliže se na displeji zobrazí kód chyby „E01“, stůl nebyl inicializován.

Inicializace stolu:

 1. Stiskněte tlačítko pro pohyb dolů a sjeďte se stolem zcela dolů. Tlačítko držte dokud se stůl nepřestane pohybovat.
 2. Znovu stiskněte tlačítko pro pohyb dolů a držte jej, dokud se stůl nepřestane pohybovat. Nyní lze stůl zvednout.

Ovládací panel DPG1M – inicializace a nastavení pracovního stolu

Chcete-li provést inicializaci stolu, sjeďte stisknutím a přidržením naklopeného ovladače dolů, dokud nebude pohyb dokončen.

Nastavení výšky stolu provedete naklopením panelu dolů pro pojezd směrem dolů nebo naklopením nahoru pro pojezd vzhůru.

Ovládací panel DPG1M – spárování s aplikací

2 sekundy přidržte stisknuté tlačítko funkce Bluetooth®
Kontrolka LED se rozbliká modrou barvou.

Spusťte staženou aplikaci a proveďte propojení se stolem.
Vyhledejte svůj stůl v seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž).

Po propojení se LED signalizace rozbliká modrou barvou.

Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Ovládací panel DPG1M – resetování ovládacího panelu

Existují tři možnosti resetování:

 1. Resetování pamětí polohy
  Stiskněte a 8 sekund přidržte tlačítko „hvězdičky“, až se signalizace LED rozbliká červenou barvou.
 2. Resetování světelné signalizace LED
  Stiskněte a 8 sekund přidržte tlačítko „zvonku, až se signalizace LED rozbliká červenou barvou.
 3. Obnovení továrního nastavení
  Stiskněte a 8 sekund přidržte tlačítka „zvonku“ a „hvězdičky“, až se signalizace LED rozbliká červenou barvou.
 

Ovládací panel DPG1M – využití paměti a automatického pojezdu

Chcete-li paměť polohy uložit, přejeďte do požadované polohy.
Stiskněte a 2 sekundy přidržte stisknuté tlačítko s „hvězdičkou“.
Po uložení polohy LED zabliká a zůstane svítit.

Naklopením a přidržením přejeďte polohy v paměti.

Automatický pojezd mezi dvěma polohami v paměti
(Pokud ovládací panel automatický pojezd umožňuje)

Aktivujte automatický pojezd v aplikaci Desk Control™.
Dvakrát klepněte na panel stolu ve směru požadovaného pojezdu.
Stůl automaticky přejede do uložené polohy.

Chcete-li všechny paměti polohy resetovat, stiskněte tlačítko s „hvězdičkou“ a přidržte jej 8 sekund stisknuté, až proužek červeně zabliká.

 

Ovládací panel DPG1M – využití připomínání světelnou signalizací LED

Světlo vám připomene, kdy je třeba vstát od stolu. 

Zelená = OK
Oranžová = je čas vstát

Nastavte si individuální cíle nebo upozorňování deaktivujte
Při výchozím nastavení přichází upozornění po 55 minutách sezení.

Nastavte si cíl
Interval 1: Připomenutí po 55 minutách sezení
Interval 2: Připomenutí po 50 minutách sezení
Interval 3: Připomenutí po 45 minutách sezení
Interval 4: Deaktivujte připomínání

Interval můžete změnit stisknutím tlačítka se „zvonkem“.

Resetování signalizace LED
Stiskněte a 8 sekund přidržte tlačítko „zvonku", až se signalizace LED rozbliká červenou barvou.

 

Ovládací panel DPT – na displeji se namísto výšky zobrazuje kód chyby „E01“.

Stůl nelze zvedat, dokud nebude inicializován.

Jestliže se na displeji zobrazí kód chyby „E01“, stůl nebyl inicializován.

Inicializace stolu:

 1. Stiskněte tlačítko pro pohyb dolů a sjeďte se stolem zcela dolů. Tlačítko přidržte do doby, až stůl ustane v pohybu.
 2. Znovu stiskněte tlačítko pro pohyb dolů a držte jej, dokud se stůl nepřestane pohybovat. Nyní lze stůl zvednout.

DP1C a DPT – výška na displeji je nesprávná

Změňte údaj na displeji na správnou výšku stolu podle postupu představeného ve videu nebo podle níže popsaného postupu.

Nastavení výšky stolu (ovladače DP1C a DPT)

Změřte výšku stolu od podlahy po horní plochu.

 1. Stiskněte a přidržte tlačítko „S“, až se na displeji zobrazí „S“.
 2. Se stisknutým tlačítkem „S“ nastavte tlačítky pro pohyb nahoru a dolů správnou výšku.

DPF1C – výška na displeji je nesprávná

Změňte údaj na displeji na správnou výšku stolu podle postupu představeného ve videu nebo podle níže uvedeného postupu.

Nastavení výšky stolu

Změřte výšku stolu od podlahy po horní plochu.

Nastavte výšku stolu

 1. Stiskněte současně tlačítka pro pohyb nahoru a dolů.
 2. Na displeji se zobrazí údaj.
 3. Tlačítky pro pohyb nahoru a dolů údaj změňte na správnou výšku.

DPG – inicializace a nastavení pracovního stolu

Chcete-li provést inicializaci stolu, sjeďte stisknutím a přidržením naklopeného ovladače dolů, dokud nebude pohyb dokončen.

Nastavení výšky stolu provedete naklopením panelu dolů k pojezdu směrem dolů nebo naklopením nahoru k pojezdu vzhůru.

DPG – spárování s aplikací

Dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko Bluetooth®. Světelný proužek se rozbliká modrou barvou. Na displeji se zobrazí ID stolu.

Spusťte staženou aplikaci a proveďte propojení se stolem. Vyhledejte správné ID v seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž). 

Postupujte podle pokynů v aplikaci.

DPG – nastavení až čtyř pamětí polohy a resetování paměti

Panel DPG s displejem má celkem čtyři paměti polohy. 

Přejeďte do požadované výšky stolu a přepínáním tlačítka s „hvězdičkou“ zvolte na displeji hodnotu „hvězdička 3“ nebo „hvězdička 4“. Uvolněte tlačítko. 

Chcete-li polohu uložit, stiskněte a dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko s „hvězdičkou“. Po uložení polohy světelný proužek zabliká a zůstane svítit.

Chcete-li všechny paměti polohy resetovat, stiskněte tlačítko s „hvězdičkou“ a přidržte jej osm sekund stisknuté, až proužek červeně zabliká.

DPG – používání paměti

Chcete-li paměť polohy uložit, přejeďte do požadované polohy.
Stiskněte a dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko s „hvězdičkou“. 
Po uložení polohy světelný proužek zabliká a zůstane svítit.

Naklopením a přidržením přejeďte polohy v paměti.

Jestliže panel DPG podporuje automatický chod, klepněte na panel DPG dvakrát ve směru požadovaného pojezdu. Panel DPG zastaví pojezd v první uložené poloze vybraného směru. 

 

DPG – signalizace světelného proužku

Světelný proužek vám připomene, kdy je třeba vstát od stolu. 
Zelená = ok 
Oranžová = je čas vstát

Výchozí nastavení je 55 minut vsedě. 
Interval zobrazíte stisknutím tlačítka se „zvonkem“.
 
Změna intervalu a volba „OFF“ (vyp.). 

Interval změníte přepínáním mezi čtyřmi následujícími nastaveními.

Interval 1: Připomenutí po 55 minutách sezení

Interval 2: Připomenutí po 50 minutách sezení

Interval 3: Připomenutí po 45 minutách sezení

Interval 4: OFF – vypnutí funkce

Resetování signalizace světelného proužku.

Resetování signalizace světelného proužku provedete stisknutím a přidržením tlačítka se „zvonkem“ na osm sekund, až světlo červeně zabliká. 

DPG – možnosti resetování

Existují tři možnosti resetování:

 • Resetování pamětí polohy
 • Resetování signalizace světelného proužku
 • Obnovení továrního nastavení

Chcete-li všechny paměti polohy resetovat, stiskněte tlačítko s „hvězdičkou“ a přidržte jej osm sekund stisknuté, až proužek červeně zabliká.

Resetování signalizace světelného proužku provedete stisknutím a přidržením tlačítka se „zvonkem“ na osm sekund, až světlo červeně zabliká.

Tovární nastavení: 
Jestliže se chcete vrátit k továrnímu nastavení, stiskněte tlačítko se „zvonkem“ a tlačítko s „hvězdičkou“ a přidržte tlačítka osm sekund stisknutá, až proužek červeně zabliká.

DPG – nastavení správné výšky stolu. Změna mezi palci a cm.

Nastavení správné výšky stolu: 
Jestliže výška zobrazená na displeji není skutečnou výškou stolu, můžete hodnotu opravit.

Změřte výšku stolu od podlahy po horní plochu desky. Stiskněte tlačítko se „zvonkem“ a tlačítko Bluetooth®  přidržte je stisknutá pět sekund. Až se displej rozbliká, naklopte panel nahoru (pokud je hodnota příliš nízká) nebo dolů (pokud je příliš vysoká). 

Změna mezi cm a palci:
Změnu jednotek mezi cm a palci provedete současným stisknutím tlačítka s „hvězdičkou“ a tlačítka Bluetooth® s jejich přidržením po dobu pěti sekund. Až se displej rozbliká, změňte jednotky naklopením panelu nahoru nebo dolů.

Nalezení správné aplikace pro polohovatelná lůžka

Nalezení správné aplikace pro polohovatelná lůžka
Aplikace Bed Control je k dispozici v obchodech App Store a Google Play. Správná aplikace pro polohovatelná lůžka LINAK se nazývá „Bed Control“ a je opatřena následující ikonou.


Stáhněte si aplikaci Bed Control pro systém iOS.
Služba Apple Store

Stáhněte si aplikaci Bed Control pro systém Android.
Služba Google Play

HC40 Advanced: Uložení zkratek

Uložení zkratek v ovladači HC40 Advanced

 1. Vstupte do nabídky „MY BED“ (moje lůžko)
 2. Přejděte na položku „SHORTCUT“ (zkratka) a stiskněte tlačítko ZVOLIT.
 3. Zvolte jednu ze tří zkratek a stiskněte tlačítko ZVOLIT.
 4. Vyberte funkci, kterou chcete naprogramovat ke zvolené zkratce, a stiskněte tlačítko ZVOLIT.
 5. Zkratka je naprogramovaná a přístupná na hlavní obrazovce.

Chcete-li získat další informace o řadě HC40, navštivte webovou adresu: www.linak.com/HC40

HC40 Advanced: Obnovení továrního nastavení ručního ovládání

Zjistěte, jak provést obnovení továrního nastavení jednotky HC40 Advanced pro komfortní lůžka.

 1. Vstupte do nabídky „MY BED“ (moje lůžko)
 2. Přejděte na položku „ABOUT“ (informace) a stiskněte tlačítko ZVOLIT.
 3. Stiskněte „RESET“ (resetovat).
 4. Akci potvrďte stisknutím „YES“ (ano).
 5. Ovladač HC40 se restartuje a nastavení se obnoví na tovární hodnoty

Chcete-li získat další informace o řadě HC40, navštivte webovou adresu: www.linak.com/HC40

HC40 Advanced: Jak začít

Jak začít používat ovladač HC40 TWIST™ Advanced a HC40 FRAME™ Advanced

Nastavení času:

 1. Tlačítkem NAHORU a DOLŮ nastavte hodiny.
 2. Šipkami VLEVO a VPRAVO zvolte minuty a tlačítky NAHORU a DOLŮ nastavte hodnotu.
 3. Stiskněte „SAVE“ (uložit).

Nastavení dne:

 1. Šipkami VLEVO a VPRAVO procházejte dny.
 2. Stiskněte „SAVE“ (uložit).

Otevře se hlavní obrazovka. Zobrazí-li se na displeji šipky, můžete pokračovat.

V opačném případě nastavte lůžko do režimu párování zapnutím napájení systému a současným stisknutím dvou horních tlačítek.

Chcete-li získat další informace o řadě HC40, navštivte webovou adresu: www.linak.com/HC40.

HC40 Advanced: Ukládání oblíbených poloh

Ukládání oblíbených poloh do ovladače HC40 TWIST™ Advanced a HC40 FRAME™ Advanced

 1. Nastavte lůžko do požadované polohy.
 2. Přejděte na obrazovku „SAVE FAVOURITE“ (uložit oblíbené) a stiskněte „SAVE“ (uložit).
 3. Zvolte jednu z poloh a stiskněte „SAVE“ (uložit).
 4. Aktuální poloha je uložena a zobrazí se při procházení hlavní nabídky.

Chcete-li získat další informace o řadě HC40, navštivte webovou adresu: www.linak.com/HC40.

HC40 Advanced: Jak zařízení používat

Používání a procházení nabídek ručního ovládání HC40 Advanced.

Ovladač HC40 obsahuje tlačítko s pěti funkcemi: Má čtyři šipky a tlačítko ZVOLIT. Tlačítka slouží k procházení či posouvání nabídky a k potvrzování výběru tlačítkem ZVOLIT.

Tečky na straně displeje indikují možnosti po stranách.

Tlačítka v horní řadě odkazují na text na displeji.

Polohování lůžka se provádí šipkami NAHORU a DOLŮ na obrazovce.

Šipkami VPRAVO a VLEVO přejdete k dalším možnostem: Nabídka „FAVOURITE POSITIONS“ (oblíbené polohy), „MASSAGE“ (masáž) a „MY BED“ (moje lůžko).

Chcete-li získat další informace o řadě HC40, navštivte webovou adresu: www.linak.com/HC40

HC40 Advanced: Aktivace/deaktivace dětské pojistky

Zjistěte, jak aktivovat/deaktivovat dětskou pojistku na ovladači HC40 FRAME™ Advanced a HC40 TWIST™ Advanced.

Uchopte ruční ovládání a stisknutím libovolného tlačítka aktivujte obrazovku.

Aktivace dětské pojistky

 1. V nabídce „My bed“ (moje lůžko) zvýrazněte položku „Child lock“ (dětská pojistka).
 2. Stiskněte tlačítko „Select“ (vybrat).
 3. Stisknutím výběru aktivujete dětskou pojistku
 4.  O dalším postupu vás bude informovat oznámení.
 5. Potvrďte svou volbu. Barva ikony se změní na zelenou a stav „On“ (zap.).

Aktivní stav dětské pojistky signalizuje ikona „zámku“ v horní části spořiče obrazovky.

Odemknutí ručního ovládání

 1. Pokud je ruční ovládání uzamčeno, jakékoli stisknutí tlačítka se zamčeným spořičem obrazovky spustí průvodce s vysvětlením postupu.
 2. Současně stiskněte  a 3 sekundy přidržte tlačítka „Left“ (vlevo) a „Right“ (vpravo).
 3. Ruční ovládání je nyní odemčeno a po určité době nečinnosti se opět uzamkne.

Chcete-li dětskou pojistku vypnout, opakujte výše uvedený postup „aktivace dětské pojistky“.

Další informace o řadě HC40 naleznete na webové adrese: www.linak.com/HC40

HC40 Advanced: Zapnutí a vypnutí funkce svítilny

Zjistěte, jak zapnout/vypnout svítilnu na zadní straně ovladače HC40 FRAME™ Advanced  a HC40 TWIST™ Advanced.

 1. Uchopte ruční ovládání a stisknutím libovolného tlačítka aktivujte obrazovku.
 2. Svítilnu můžete zapnout přímo na jakékoli aktivní obrazovce.
 3. Dvojím zatřesením ručním ovládáním do stran světlo zapnete.
 4. Chcete-li zhasnout, zatřeste ručním ovládáním jednoduše znovu dvakrát do stran.

Další informace o řadě HC40 naleznete na webové adrese: www.linak.com/HC40

HC40 FRAME™: Výměna baterií

Zjistěte, jak vyměnit baterie v ručním ovládání HC40 FRAME™

 1. Stisknutím tlačítka umístěného v oválném oblouku otevřete víčko prostoru pro baterie.
 2. Víčko prostoru pro baterie povyskočí nahoru a můžete jej snadno sejmout.
 3. Nyní můžete vyměnit 2 baterie typu AAA.
 4. Víčko nasaďte zpět vložením spodní části na místo a stisknutím „šipky dolů“.

Chcete-li získat další informace o řadě HC40, navštivte webovou adresu: www.linak.com/HC40

Inicializace stolu

Stůl nelze zvedat, dokud nebude inicializován.

Pokud je na displeji zobrazen kód chyby „E01“ stůl musí být inicializován.

Inicializace stolu:

 1. Stiskněte tlačítko pro pohyb dolů a spusťte stůl zcela dolů. Tlačítko přidržte do doby, až stůl ustane v pohybu.
 2. Znovu stiskněte tlačítko pro pohyb dolů a přidržte jej, až stůl ustane v pohybu.

Nyní lze stůl zvednout.

Uložení paměti polohy

Oblíbené polohy sezení/stání si můžete uložit. Postupujte podle kroků uvedených ve videu nebo využijte níže uvedené pokyny.

Uložení nastavené polohy

 1. Nastavte stůl do výšky, kterou si přejete uložit
 2. Stiskněte tlačítko „S“ a potom tlačítko paměti.

Poloha je uložena.

Chcete-li stůl přesunout do uložené výšky, stisknutím tlačítka paměti jej nastavíte do uložené polohy.

Uložení paměti polohy v ručním ovládání

Uložení paměti polohy v ručním ovládání

 1. Lůžko nastavte do upřednostňované polohy
 2. Stiskněte tlačítko S a zvolte číslo, k němuž chcete uloženou polohu přiřadit
 3. Poloha je uložena
 4. Budete-li se chtít později k této poloze vrátit, jednoduše stiskněte a přidržte tlačítko s uloženou polohou

Používání odlehčení tahu kabelu systému TD1 280 SMPS

Využití odlehčení tahu kabelu zamezí vytažení konektoru kabelu ze systému TD1 280 SMPS, což může vést k poruše či poškození konektoru a desky plošných spojů.

Používání odlehčení tahu kabelu – podívejte se na video.

Používání odlehčení tahu kabelu systému TD1

Používání odlehčení tahu kabelu zamezí vytažení konektoru kabelu ze systému TD1, což může vést k poruše či poškození konektoru.

Používání odlehčení tahu kabelu – podívejte se na video.

Používání odlehčení tahu kabelu systému TD3

Používání odlehčení tahu kabelu zamezí vytažení zástrčky napájecího kabelu ze systému TD3, což může vést k poruše.

Používání odlehčení tahu kabelu – podívejte se na video.

Možný problém: Existují nějaká viditelná poškození kabelů?
Možné řešení: Poškozené díly musí být vyměněny. Kontaktujte společnost, jež vám lůžko prodala.

Inicializace pohonu TD1RF (s pamětí) a motorového systému LA27

 1. Nastavte pohon LA27 do vysunuté polohy (bez přerušení, dokud se nezastaví).
 2. Uvolněte tlačítko.
 3. Nastavte pohon LA27 do zasunuté polohy (bez přerušení, dokud se nezastaví).
 4. Uvolněte tlačítko.

Systém je inicializován.

Inicializace systému samostatného pohonu

Inicializace systému samostatného pohonu

 1. Zajistěte připojení k elektrické síti
 2. Pohony musí být v zasunuté poloze
 3. Na ručním ovládání asi na 5 sekund stiskněte tlačítko „dolů“
 4. Pohon se inicializuje a následně se může vysouvat
 5. Tento postup opakujte u každého pohonu stisknutím odpovídajícího tlačítka „dolů“ na ručním ovladači
 6. Systém pohonů je nyní inicializován

Kick & Click – demontáž kancelářského stolu

Toto video vám vysvětlí kroky při demontáži výškově nastavitelného kancelářského stolu LINAK® Kick & Click™. Postup je rychlý, snadný a intuitivní.
Budete-li mít s demontáží nějaké potíže, nahlédněte do uživatelské příručky Kick & Click nebo se obraťte na místního obchodního zástupce společnosti LINAK.

Kick & Click – snadná montáž kancelářského stolu

Toto video vám ukáže, jak bez použití šroubů a nářadí snadno sestavit výškově nastavitelný kancelářský stůl Kick & Click™.
Budete-li mít s montáží nějaké potíže, nahlédněte do uživatelské příručky Kick & Click nebo se obraťte na místního obchodního zástupce společnosti LINAK.
Upozornění: společnost LINAK nedodává nohy ani desky stolů.

Mechanické spouštění pohonu TWINDRIVE TD4

Zhlédněte instruktážní video k pohonu TWINDRIVE TD4 a získejte více informací o inovativní funkci mechanického spouštění.

Montáž pohonu TWINDRIVE TD4

Zhlédněte instruktážní video a zjistěte, jak pohon TWINDRIVE TD4 namontovat.

Ruční ovládání LINAK má vybitou baterii

Ruční ovládání LINAK má vybitou baterii

Některá ruční ovládání bohužel neumožňují výměnu baterií. Jestliže se takové ruční ovládání vybije, budete muset zakoupit nové. Kontaktujte prodejce lůžka. 

Společnost LINAK neprodává náhradní díly přímo majitelům lůžek.

Funkce nastavení opěrky hlavy nevyvolá z paměti správnou polohu

Je třeba inicializovat pohon nastavující funkci opěrky hlavy. Postupujte podle kroků uvedených ve videu nebo využijte níže uvedené pokyny.

Ovladač RF nefunguje

Ovladač musí být spárován se systémem TWINDRIVE TD1 280 (paměť) pod lůžkem.

Postupujte podle kroků uvedených ve videu nebo využijte níže uvedené pokyny.

 1. Stiskněte resetovací tlačítko jednotky RFR připojené k systému TD1.
 2. Resetovací tlačítko přidržujte stisknuté a přitom stiskněte libovolné tlačítko ručního ovládání. Existuje-li více než jedno ruční ovládání, přidržte resetovací tlačítko stisknuté a stiskněte další tlačítka ostatních ručních ovládání.
 3. Vaše lůžko je připraveno k použití.

Spárování ručního ovládání se systémem CBH Advanced pomocí adaptéru Bluetooth®

Spárování ručního ovládání se systémem s kontrolboxem CBH Advanced a adaptérem Bluetooth®

 1. Zajistěte připojení k elektrické síti 
 2. Adaptér Bluetooth® 3 minutovým blikáním signalizuje režim párování
 3. Při párování ručního ovládání stiskněte dvě horní tlačítka, zatímco adaptér bliká
 4. Úspěšné spárování signalizuje dlouhé bliknutí
 5. Všechna ruční ovládání LINAK se párují stisknutím dvou horních tlačítek

Spárování ručního ovládání později

 1. Znovu spusťte režim párování
 2. Odpojte síťové napájení a vyčkejte 10 sekund
 3. Zajistěte připojení k elektrické síti
 4. Adaptér Bluetooth® 3 minutovým blikáním signalizuje režim párování
 5. Postup párování opakujte u druhého ručního ovládání
 6. Systém je nyní spárován a připraven k použití
 

Spárování aplikace Bed Control se systémem TD4

Spárování aplikace Bed Control se systémem TD4

 1. V obchodě s aplikacemi vyhledejte a stáhněte aplikaci Bed Control
 2. Spusťte aplikaci Bed Control
 3. Ujistěte se, zda je váš systém v režimu párování
 4. V seznamu vyberte příslušné lůžko a připojte se
 5. Úspěšné spárování signalizuje dlouhé bliknutí
 6. Spusťte úvodní pokyny
 7. Zvolte funkce lůžka k dokončení nastavení
 8. Systém je nyní spárován a připraven k použití
 9. Mezi využitím různých možností lůžka pomocí ručního ovládání vyčkejte pět sekund

Spárování aplikace LINAK Bed Control se systémem CBH Advanced

Spárování aplikace Bed Control se systémem CBH Advanced

 1. V obchodě s aplikacemi vyhledejte a stáhněte aplikaci Bed Control
 2. Spusťte aplikaci Bed Control
 3. Ujistěte se, zda je váš systém v režimu párování
 4. V seznamu vyberte příslušné lůžko a připojte se
 5. Úspěšné spárování signalizuje dlouhé bliknutí
 6. Spusťte úvodní pokyny
 7. Zvolte funkce lůžka k dokončení nastavení
 8. Systém je nyní spárován a připraven k použití
 9. Mezi využitím různých možností lůžka pomocí ručního ovládání vyčkejte pět sekund

Spárování pohonu TWINDRIVE TD4

Pohon TWINDRIVE TD4 usnadňuje připojení k ovladači nebo mobilnímu zařízení prostřednictvím aplikace LINAK Bed Control.

Paralelní pohon se systémem TD4 Advanced

Připojení systému TD4 Advanced a použití paralelního pohonu

Součásti systému:
2× pohon TD4 Advanced
2 × spínaný zdroj
1 × sériový kabel
1 × ruční ovládání Bluetooth® 

 1. K oběma pohonům TD4 Advanced připojte zdroj SMPS
 2. K propojení obou pohonů TD4 Advanced použijte sériový kabel
 3. Oba pohony připojte k hlavnímu přívodu napájení
 4. Spárujte ruční ovládání
 5. Systém TD4 nyní při použití ručního ovládání pracuje paralelně

Paralelní pohon se systémem TD4 Standard

Konfigurace dvoulůžka pro paralelní pohony se systémem TD4 Standard

Součásti systému:
2× pohon TD4 Standard
2× síťový kabel
1 × ruční ovládání Bluetooth®

 1. Dva duální pohony TD4 připojte k síti
 2. Podsvícení lůžka obou duálních pohonů TD4 začne blikáním signalizovat režim párování
 3. Spárujte ruční ovládání (stiskněte současně dvě horní tlačítka)
 4. Úspěšné spárování signalizuje dlouhé bliknutí
 5. Oba duální pohony TD4 Standard jsou nyní spárovány s jedním ručním ovládáním

TD3 – jak nastavit ruční ovládání Bluetooth

 1. Připojte adaptér Bluetooth k napájenému pohonu TD3.
 2. Adaptér je nyní v režimu párování. Tento stav indikuje modrá blikající kontrolka LED.
 3. Na ručním ovládání Bluetooth stiskněte současně tlačítka „Záda nahoru“ a „Dolů“. Nyní světlo bliká déle, což označuje, že je ovladač s pohonem spárován.

TD3 – jak nastavit rádiové ruční ovládání

 1. Na pohonu TD3 stiskněte resetovací tlačítko. Lůžko se přenastaví do rovné polohy. Tlačítko přidržte stisknuté, až se motor zcela zastaví.
 2. Uvolněte resetovací tlačítko.
 3. Na pohonu TD3 znovu stiskněte resetovací tlačítko.
 4. Resetovací tlačítko přidržujte stisknuté a přitom stiskněte libovolné tlačítko ručního ovládání.
 5. Existuje-li více než jedno ruční ovládání, přidržte resetovací tlačítko stisknuté a stiskněte další tlačítka ostatních ručních ovládání.

Vaše lůžko je připraveno k použití.

TD4 – jak nastavit ruční ovládání Bluetooth

 1. Připojením do sítě nastavte pohon TD4 do režimu párování.
 2. Produkt je nyní v režimu párování. Světlo pod lůžkem tento stav indikuje blikáním.
 3. Na ručním ovládání Bluetooth stiskněte současně tlačítka „Záda nahoru“ a „Dolů“. Nyní světlo dlouze zasvítí, což označuje, že je ovladač s pohonem spárován.
 

Lůžko vůbec nepracuje (TD1)

Možný problém: Pohon TWINDRIVE TD1 není připojen k napájení
Možné řešení: Zkuste k síti připojit lampu nebo podobné zařízení a zkontrolujte, zda je k síťové napájení k dispozici.

Možný problém: K pohonu TWINDRIVE TD1 nejsou správně připojeny konektory
Možné řešení: Zkontrolujte všechna připojení.

Možný problém: Existují nějaká viditelná poškození kabelů?
Možné řešení: Poškozené díly musí být vyměněny. Kontaktujte společnost, jež vám lůžko prodala.

Lůžko vůbec nepracuje (TD3)

Kontrola: Je pohon TWINDRIVE TD3 připojen k napájecí síti?

Možné řešení: Zkuste k síti připojit lampu nebo podobné zařízení a zkontrolujte, zda je síťové napájení k dispozici.


Možný problém: K pohonu TWINDRIVE TD3 nejsou správně připojeny konektory 

Možné řešení: Zkontrolujte všechna připojení. Použijte odlehčení tahu kabelu pohonu TD3 k zajištění kabelu proti vypadnutí. Postupujte podle kroků uvedených ve videu nebo využijte níže uvedené pokyny.

Stůl lze pouze spustit.

Stůl je třeba inicializovat.

Postupujte podle kroků uvedených ve videu.

Stůl nelze zvedat nebo spouštět.

Možný problém: Kontrolbox není připojen k napájení
Možné řešení: Zkuste k síti připojit lampu nebo podobné zařízení a zkontrolujte, zda je síťové napájení k dispozici. 

Možný problém: Jsou ke kontrolboxu či k noze správně připojeny konektory?
Možné řešení: Zkontrolujte všechna připojení. 

Možný problém: Existují nějaká viditelná poškození kabelů, ovladačů, kontrolboxů či noh?
Možné řešení: Poškozené díly musí být vyměněny. Kontaktujte společnost, jež vám stůl prodala. 

Stůl nelze zvednout na plnou výšku. Vždy se zastaví ve stejné pozici.

Systém nastavil novou koncovou polohu směrem ven.

Chcete-li uloženou polohu resetovat, stůl musí být znovu inicializován. Postupujte podle kroků uvedených ve videu.

Na displeji se zobrazuje pouze pomlčka (-) a systém nefunguje

Nepoužívaný panel DPT je uzamčen, aby se zamezilo nechtěnému pohybu.

Při odemykání panelu DPT postupujte podle kroků uvedených ve videu.

Ruční ovládání LINAK pro polohovatelná lůžka nefunguje

Ruční ovládání LINAK pro polohovatelná lůžka nefunguje

V případě problémů s ručním ovládáním pro polohovatelná lůžka bude nutné obrátit se na dodavatele, u něhož jste lůžko zakoupili. 
Společnost LINAK neprodává náhradní díly přímo vlastníkům lůžek.

Funkce podpěry hlavy postele nefunguje – nelze polohovat

Je třeba inicializovat pohon nastavující funkci opěrky hlavy. Postupujte podle kroků uvedených ve videu nebo využijte níže uvedené pokyny.

TD3 a pohon LA27 – inicializace motorového systému

 1. Stiskněte tlačítko servopohonu pro pohyb dolů.
 2. Přidržte tlačítko, dokud servopohon nedosáhne vnitřní polohy a zcela se nezastaví.
 3. Uvolněte tlačítko na ručním ovládání.
 4. Stiskněte a po dobu pěti sekund přidržte tlačítko pohonu pro pohyb dolů.
 5. Nyní můžete pohonu přesunout ven.

Systém je inicializován.

Náhradní díly

S žádostmi o informace či náhradní díly se obracejte na výrobce zařízení. 

Kontaktní informace jsou obvykle uvedeny na štítku výrobce nebo v uživatelské příručce. Společnost LINAK dodává pouze výrobcům. Koncovým uživatelům a servisním společnostem technickou podporu neposkytujeme.