Kontaktujte nás zde
Kamion přepravující krabice s výrobky LINAK

Prohlášení

Společnost LINAK® se zavazuje poskytovat zákazníkům produkty splňující vysoké standardy inovací, výkonnosti a ekologické bezpečnosti. Tento vysoký standard shody s předpisy je vyžadován rovněž na straně našich dodavatelů. Dosažení tohoto cíle vyžaduje schopnost rychlého přizpůsobování následujícím environmentálním předpisům, směrnicím a konvencím:

 

REACH

Nařízení o registraci, hodnocení a povolování chemických látek je evropské nařízení o chemických látkách. Společnost LINAK podporuje cíle nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006) a splňuje následující předpisy:

  • Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy
  • REACH, příloha XIV – seznam látek podléhajících povolení
  • REACH, příloha XVII – seznam látek podléhajících omezení

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) přidala 27. června 2018 do kandidátského seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy olovo. (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Část sortimentu LINAK je tímto zařazením ovlivněna, což znamená, že některé výrobky obsahují olovo v koncentraci vyšší než 0,1 % (w/w). Pokud je to technicky možné, společnost LINAK olovo ve svých produktech nahrazuje.

Více informací o směrnici REACH v souvislosti se společností LINAK si můžete přečíst

 

RoHS

Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS) je evropská směrnice (2011/65/EU a 2015/863) redukující používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Společnost LINAK neustále monitoruje nová nařízení v rámci směrnice EU RoHS. Všechny výrobky LINAK vždy vyhovují směrnici RoHS.

Více informací o aktuálním platném znění směrnice RoHS v souvislosti se společností LINAK si můžete přečíst

 

PFAS

PFAS (Per- a Polyfluoralkylové látky) jsou rozsáhlou, komplexní skupinou syntetických chemikálií, které jsou pro životní prostředí obtížně degradovatelné. Z tohoto důvodu jsou PFAS také známé jako „věčné chemikálie“.

Společnost LINAK si je vědoma toho, že výroba a používání PFAS jsou v procesu omezování podle nařízení REACH, a v současné době jsme v procesu dokumentování našeho použití PFAS (očekává se, že analýza bude dokončena do 2. čtvrtletí 2024). Podporujeme a aktualizujeme návrh omezení REACH, abychom zajistili, že naše produkty budou i nadále splňovat požadavky REACH.

Přečtěte si naše prohlášení LINAK PFAS.

 

Směrnice o bateriích

Směrnice o bateriích (2006/66/ES a 2013/56/EC) stanovuje pravidla pro využívání baterií, akumulátorů a odpadních baterií obsahujících nebezpečné látky. Stanoví rovněž zvláštní pravidla pro sběr, zpracování, recyklaci a likvidaci odpadních baterií a akumulátorů. Společnost LINAK splňuje všechny povinnosti týkající se této směrnice včetně označování baterií logem přeškrtnuté popelnice a chemickými značkami: Pb (olovo), Cd (kadmium) a Hg (rtuť) – podle toho, který prvek v baterii převažuje.

 

Propozice 65

Propozice 65 (zákon na ochranu zdrojů pitné vody před chemickým znečištěním z roku 1986) je kalifornský zákon, jenž vyžaduje, aby podniky informovaly obyvatele Kalifornie o významných chemických látkách způsobujících nádorová onemocnění, vrozené vady nebo poškození reprodukčního systému. Analýzou specifikací položek, interním a externím sběrem dat identifikovala společnost LINAK řadu produktů, jež v současné době při vyvážení do Kalifornie vyžadují použití varovného štítku.

Více informací o směrnici Propozice 65 v souvislosti se společností LINAK.

 

Nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR)

Nařízení MDR vstoupilo v platnost 25. května 2017 s účinností od 26. května 2021.

Výrobky společnosti LINAK nejsou klasifikovány jako zdravotnická elektrická zařízení či systémy a nespadají do působnosti nařízení EU o zdravotnických prostředcích či jiných podobných národních předpisů. Naše výrobky jsou komponenty určené pro výrobce k zástavbě do zdravotnických zařízení. Uznáváme však, že výrobci zdravotnických prostředků musí být o obsahu látek informováni.

Nařízení MDR vyžaduje, aby výrobce zdravotnických prostředků uvedl, zda zdravotnický prostředek obsahuje či neobsahuje latex. Pokud jde o latex, můžeme podle našeho nejlepšího vědomí informovat, že žádný z našich výrobků MEDLINE® tuto látku neobsahuje.

Vzhledem k tomu, že jde o probíhající proces, budeme o vývoji včas informovat.

 

POP

Stockholmská úmluva o perzistentních organických látkách POP (Nařízení Komise EU) č. 2019/1021 je seznam chemických látek představujících riziko vzniku nežádoucích účinků na lidské zdraví a životní prostředí. Společnost LINAK splňuje požadavky týkající se chemických látek uvedených v nařízení POP.

 

Minamatská úmluva o rtuti

Společnost LINAK podléhá Minamatské úmluvě o rtuti podepsané 10. října 2013 a schválené Dánskem 18. května 2017. Společnost LINAK tuto úmluvu (jejímž cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před uvolňováním rtuti a sloučenin rtuti) splňuje.

 

Směrnice o obalech a obalových odpadech

Společnost LINAK prohlašuje, že její základní obalovou metodu představují lepenkové krabice na jednorázových paletách s tepelným ošetřením IPPC proti škůdcům dle standardu ISPM 15, v souladu se směrnicemi o obalech a obalových odpadech 2018/852, 2004/12/ES a zněním 94/62/ES. Viz prohlášení v QA-16-09-008.

 

Biokompatibilita

Výrobky LINAK MEDLINE® & CARELINE® určené k zástavbě do elektrických zdravotnických zařízení a systémů vyhovují normě IEC 60601-1: 2012, odstavec 11.7. Posuzovány jsou všechny části výrobků které při běžném používání mohou přijít do kontaktu s kůží pacienta či uživatele. Hodnocení je založeno na praktických zkušenostech a charakteru či délce předpokládaného kontaktu s lidskými tkáněmi během používání. Posouzení vychází ze skutečnosti, že výrobky LINAK jsou neinvazivní a přicházejí do kontaktu pouze s neporušenou pokožkou. Declaration of Biocompatibility.pdf

 

Ekoznačka EU

Ekoznačka EU vynikající environmentální kvality založená v roce 1992 je uznávána v celé Evropě a po celém světě. Uděluje se výrobkům a službám splňujícím vysoké ekologické standardy po celou dobu jejich životního cyklu. Ekoznačka EU je dobrovolná značka podporující vynikající environmentální kvalitu, které lze důvěřovat a mimo jiné stanovuje požadavky na složky s ohledem na uživatele. Ekoznačkou se opatřuje například nábytek a stále více výrobců nábytku o tuto značku pro své výrobky žádá. Společnost LINAK vyrábí komponenty, nikoli konečné výrobky, a proto se na výrobky LINAK ekoznačka EU nevztahuje. Protože však dodáváme komponenty používané v nábytku, dbáme na příslušné požadavky a normy a některé z našich standardních produktů DESKLINE® tyto požadavky splňují. Chcete-li se dozvědět, které produkty LINAK DESKLINE vám pomohou získat ekoznačku EU, kontaktujte prosím místní pobočku nebo použijte tento e-mail: chemicalcompliance@linak.com.

 

Směrnice WEEE (o odpadu z elektrických a elektronických zařízení)

Některé produkty LINAK jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Tento symbol označuje, že výrobek spadá do působnosti směrnice WEEE a nesmí být likvidován vhazováním do netříděného odpadu.

Zajištěním správné likvidace produktů pomáháte předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví plynoucím z nevhodného nakládání s odpady. Informace o místech určených k likvidaci výrobku vám poskytnou místní úřady nebo evropský prodejce.

Uživatel elektronického výrobku je povinen před likvidací výrobku vyjmout baterii – pokud je to technicky možné. Uživatel rovněž odpovídá za vymazání veškerých osobních údajů, pokud existují.

Společnost LINAK je registrována u příslušných úřadů v zemích, kde spadá do rozsahu definice výrobce dle směrnice WEEE a náležitým způsobem financuje své recyklační příspěvky.

 

PVC-Free™

Výrobky PVC-Free™ společnosti LINAK zahrnují kabely, kontrolboxy, sloupky, pohony a ovládací panely – vše, co je k dispozici pro pulty, kancelářské a pracovní stoly či uplatnění v kuchyních. Další informace naleznete na níže uvedeném odkazu nebo kontaktujte místní pobočku.

LINAK PVC-Free™: Ekologické systémy elektrických lineárních pohonů

 

Pohotovostní technologie ZERO™

Technologie LINAK ZERO™ udržuje v pohotovostním režimu spotřebu nastavitelných kancelářských stolů, pracovních stolů a kuchyňských aplikací na úrovni <0,1 W, což znamená snížení emisí CO₂ na absolutní minimum.

Společnost LINAK vyvinula technologii ZERO™ pro většinu kontrolboxů a stanovila nové standardy zodpovědné spotřeby v pohotovostním režimu u aplikací jako jsou kancelářské stoly. Další informace vám poskytne místní pobočka.

 

Recyklované materiály

Souhrn environmentálních produktů (EPS)
Pro některé systémy LINAK DESKLINE vytvořila společnost LINAK souhrn environmentálních produktů. Prohlášení specifikuje množství recyklovaného a recyklovatelného materiálu použitého v systémech na základě důkladného vyhodnocení produktů a informací dodavatelů.

Společnost LINAK se zavazuje poskytovat zákazníkům produkty splňující vysoké standardy inovativnosti, výkonnosti a ekologického přístupu. Dostupné dokumenty EPS naleznete níže:

 

Jak společnost LINAK zajišťuje kompatibilitu součástí
Společnost LINAK vyvinula veškeré přiměřené úsilí k zajištění přiměřeného a včasného zapracování aktualizací směrnic a nařízení. Byly přiděleny závazky a vhodné zdroje, jež nám umožní požadavky plnit. Společnost LINAK stanovila postupy pro řešení a zajištění souladu s předpisy o chemických látkách. V rámci tohoto postupu využívá společnost LINAK pro účely získání informací vlastní řešení správy dat zajišťované třetí stranou. Potřebné informace poskytují dodavatelé formou prohlášení, nahrávaných posléze do výše uvedené databáze, kde je pravidelně monitorujeme.

Potřebujete-li více informací nebo máte-li jiné požadavky týkající se dodržování předpisů o chemických látkách, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese chemicalcompliance@linak.com

 

Dodd-Frankův zákon o konfliktních minerálech

Historické souvislosti
V srpnu 2012 schválila Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) úpravu směrnice „Final rule“ týkající se získávání konfliktních nerostů, jak je definováno v Dodd-Frankově zákoně o reformě a ochraně spotřebitelů na Wall Street, oddíl 1502. Toto pravidlo platí pro veřejně obchodované společnosti v USA a vyžaduje každoroční ohlašování používání konfliktních minerálů pocházejících z Demokratické republiky Kongo (DRK).

Americký kongres přijal Dodd-Frankův zákon kvůli obavám, že by vykořisťování a obchodování s minerály pocházejícími z Demokratické republiky Kongo a sousedních zemí financovalo ozbrojené skupiny, čímž by podpořilo pokračující konflikt v této oblasti. Je všeobecně známo, že ozbrojené skupiny bojují za kontrolu dolů a k těžbě či přepravě nerostů používají nucenou práci. Příjmy z těchto nezákonných aktivit vyvolávají v regionu Konžské demokratické republiky konflikty a přispívají ke vzniku humanitárních krizí.

Konfliktními minerály v rámci úpravy směrnice „SEC Final rule“ jsou cín, tantal, wolfram a zlato (3TG), a to jak ve formě rudy, tak i v podobě rafinovaných materiálů. Mezi dotčené země patří: Demokratická republika Kongo (DRK), Konžská republika, Středoafrické republika (SAR), Jižní Súdán, Rwanda, Uganda, Zambie, Angola, Burundi a Tanzanie.

Dodd-Frankův zákon platí pouze pro společnosti obchodované v USA, avšak na zajištění souladu se zákonem se v rámci mluvních závazků musí podílet také jejich dodavatelé.

Co tedy společnosti obchodované v USA vyžadují?
Společnosti obchodované v USA, jež některý z konfliktních minerálů ve svých produktech používají, jsou povinny provést „odpovídající přezkoumání země původu“ (RCOI). Šetření musí být provedeno v dobré víře a musí být vedeno tak, aby zjistilo, zda některý z konfliktních minerálů nepochází ze zmíněných zemí a zda má původ v odpadních či recyklovaných zdrojích. Společnosti obchodované v USA musí Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) každoročně předložit zprávu o konfliktních minerálech s popisem procesu a výsledků šetření RCOI.

Společnosti obchodované v USA musí provést hloubkový rozbor původu zdrojů a dodavatelských řetězců konfliktních nerostů, existuje-li důvod domnívat se, že pocházejí ze zmíněných zemí a nikoli z odpadních či recyklovaných zdrojů.

Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) klasifikuje produkty společností obchodovaných v USA jako „DRC Conflict Free“ „Not DRC Conflict Free“, „DRC Conflict Undeterminable“ nebo „Recycled, or Scrap Due Diligence“. Společnosti obchodované v USA předložily svou první zprávu o konfliktních nerostech 31. května 2014 (za kalendářní rok 2013) a každoročně jsou povinny podávat hlášení.

Jaký dopad na dodavatelský řetězec mají společnosti obchodované v USA?
Společnosti obchodované v USA jsou povinny poskytnout úplné zveřejnění obsahu konfliktních minerálů ve svých výrobcích včetně jejich původu, takže budou od svých dodavatelů rovněž vyžadovat sdělení informací o obsahu konfliktních minerálů v dodávaných produktech včetně jejich původu nebo dokonce prohlášení, že všechny produkty dodané odběrateli spadají do kategorie „DRC Conflict Free“.

Ačkoli Dodd-Frankův zákon platí pouze pro společnosti obchodované v USA, jsou dodavatelé těchto společností povinni provést hloubkový rozbor RCOI a věnovat náležitou pozornost konfliktním minerálům.

Aktivity společnosti LINAK v oblasti konfliktních minerálů
Společnost LINAK aktivně pracuje na úplném odhalení původu konfliktních surovin (3TG) ve svých výrobcích. Vzhledem k velikosti a složitosti našeho globálního dodavatelského řetězce však bude nějakou dobu trvat, než budeme zákazníkům ve Spojených státech schopni poskytnout veškeré informace potřebné ke splnění jejich ohlašovacích povinností.

Společnost LINAK podnikla následující opatření:

  • Vytvořili jsme politiku nastiňující naše zásady a závazky bezkonfliktního získávání zdrojů.
  • Zavádíme proces racionálního přezkoumání zemí původu (RCOI) tantalu, cínu, wolframu a zlata (3TG) v rámci našeho dodavatelského řetězce a v přiměřené míře zjišťujeme země původu těchto kovů. Účelem těchto procesů je identifikovat v našem dodavatelském řetězci hutě schopné provádět hloubkový rozbor a usnadnit tak získávání zdrojů z kategorie „DRC conflict-free“.
  • Zásady této politiky začleňujeme do svých nákupních podmínek a s dodavateli spolupracujeme na zvýšení transparentnosti našeho dodavatelského řetězce. Své zásady sdělujeme dodavatelům a podporujeme příslušné průmyslové iniciativy k zamezení případnému zařazení konfliktních minerálů do našich výrobků.

Společnost LINAK podporuje příslušné mezinárodní databázové systémy poskytující relevantní informace o původu včetně použití šablony pro hlášení konfliktních minerálů CMRT (Conflict Minerals Reporting Template). Společnost LINAK využívá portál ComplianceMap ke shromažďování hlášení CMRT z našeho dodavatelského řetězce.

Klikněte sem a přečtěte si zásady společnosti LINAK o konfliktních minerálech

Zákazníci hledající informace společnosti LINAK o konfliktních minerálech se mohou s důvěrou obrátit na tým zajišťování souladu se zákonem o konfliktních minerálech na e-mailové adrese conflictminerals@linak.com.

Požadavky na dodavatele
Společnost LINAK požaduje, aby dodavatelé poskytující komponenty nebo materiály obsahující 3TG aktivně pracovali na zajištění bezproblémových zdrojů těchto kovů (kategorie „DRC conflict-free“). Dodavatelé společnosti LINAK musí provádět vlastní šetření RCOI a procesy hloubkového šetření, aby zajistili platné a spolehlivé získávání zdrojů kategorie „DRC conflict-free“. Očekáváme, že naši dodavatelé budou stejným způsobem spolupracovat s vlastními dodavateli, aby zajistili vysledovatelnost konfliktních minerálů k původním hutím.

Všichni dodavatelé jsou povinni poskytnout společnosti LINAK hlášení CMRT prostřednictvím portálu ComplianceMap. Nebude-li to možné, vyžaduje společnost LINAK zasílání hlášení CMRT přímo týmu zajišťování souladu se zákonem o konfliktních minerálech na e-mailovou adresu conflictminerals@linak.com.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás