Kontaktujte nás zde

Prohlášení

Společnost LINAK se podílí na sdílené odpovědnosti a úsilí o spolupráci při mezinárodním pohybu nebezpečných chemických látek s cílem zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí dodržováním příslušných předpisů o chemických látkách.

Společnost LINAK se zavazuje poskytovat zákazníkům produkty splňující vysoké standardy inovací, výkonnosti a ekologické bezpečnosti. Tento vysoký standard shody s předpisy je stejnou měrou vyžadován i u našich dodavatelů.
Dosažení tohoto cíle vyžaduje schopnost rychlého přizpůsobování se následujícím environmentálním předpisům, směrnicím a konvencím:

REACH
Nařízení o registraci, hodnocení a povolování chemických látek je evropské nařízení o chemických látkách. Společnost LINAK podporuje cíle nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006) a splňuje následující předpisy:

  • Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy
  • REACH, příloha XIV – seznam látek podléhajících povolení
  • REACH, příloha XVII – seznam látek podléhajících omezení

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) přidala 27. června 2018 do kandidátského seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy olovo. (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Část sortimentu LINAK je tímto zařazením ovlivněna, což znamená, že některé výrobky obsahují olovo v koncentraci vyšší než 0,1 % (w/w).
Pokud je to technicky možné, společnost LINAK olovo ve svých produktech nahrazuje.

Více informací o směrnici REACH v souvislosti se společností LINAK si můžete přečíst zde.

RoHS
Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS)je evropská směrnice (2011/65/ES) redukující používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Společnost LINAK neustále monitoruje nová nařízení v rámci směrnice EU RoHS. Všechny výrobky LINAK vždy vyhovují požadavkům směrnice RoHS.

Více informací o aktuálním platném znění směrnice RoHS v souvislosti se společností LINAK si můžete přečíst zde.

Směrnice o bateriích
Směrnice o bateriích (2006/66/ES) stanovuje pravidla pro využívání baterií, akumulátorů a odpadních baterií obsahujících nebezpečné látky. Stanoví rovněž zvláštní pravidla pro sběr, zpracování, recyklaci a likvidaci odpadních baterií a akumulátorů. Společnost LINAK splňuje všechny povinnosti týkající se této směrnice včetně označování baterií logem přeškrtnuté popelnice a chemickými značkami: Pb (olovo), Cd (kadmium) a Hg (rtuť) – podle toho, který prvek v baterii převažuje.

Propozice 65
Propozice 65 (zákon na ochranu zdrojů pitné vody před chemickým znečištěním z roku 1986) je kalifornský zákon, jenž vyžaduje, aby podniky informovaly obyvatele Kalifornie o významných chemických látkách způsobujících nádorová onemocnění, vrozené vady nebo poškození reprodukčního systému. Analýzou specifikací položek, interním a externím sběrem dat identifikovala společnost LINAK řadu produktů, jež v současné době při vyvážení do Kalifornie vyžadují použití varovného štítku.

Více informací o směrnici Propozice 65 v souvislosti se společností LINAK si můžete přečíst zde.

Nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR)
Nařízení MDR vstoupilo v platnost 25. května 2017 s účinností od 26. května 2020.

Výrobky společnosti LINAK nejsou klasifikovány jako zdravotnická elektrická zařízení či systémy a nespadají do působnosti nařízení EU o zdravotnických prostředcích či jiných podobných národních předpisů. Naše výrobky jsou komponenty určené pro výrobce k zástavbě do zdravotnických zařízení. Uznáváme však, že výrobci zdravotnických prostředků musí být o obsahu látek informováni.

Nařízení MDR vyžaduje, aby výrobce zdravotnických prostředků uvedl, zda zdravotnický prostředek obsahuje či neobsahuje latex. Pokud jde o latex, můžeme podle našeho nejlepšího vědomí informovat, že žádný z našich výrobků MEDLINE tuto látku neobsahuje.

Vzhledem k tomu, že jde o probíhající proces, budeme o vývoji včas informovat.

POP
Stockholmská úmluva o perzistentních organických látkách POP (Nařízení Komise EU) č. 1342/2014 je seznam chemických látek představujících riziko vzniku nežádoucích účinků na lidské zdraví a životní prostředí.
Společnost LINAK splňuje požadavky týkající se chemických látek uvedených v nařízení POP.

Minamatská úmluva o rtuti
Společnost LINAK podléhá Minamatské úmluvě o rtuti podepsané 10. října 2013 a schválené Dánskem 18. května 2017. Společnost LINAK tuto úmluvu (jejímž cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před uvolňováním rtuti a sloučenin rtuti) splňuje.

LVD
Směrnice o nízkém napětí (LVD) (2014/35/EU) zabezpečuje, aby elektrická zařízení v rámci určitých napěťových omezení zajišťovala vysokou úroveň ochrany evropských občanů. Směrnice je v platnosti od 20. dubna 2016. Směrnice se na společnost LINAK vztahuje a ta jejím požadavkům vyhovuje.

EMK
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMK 2014/30/EU) zajišťuje, aby elektrická a elektronická zařízení negenerovala elektromagnetické rušení a ani jím nebyla ovlivňována. Směrnice se na společnost LINAK vztahuje a ta jejím požadavkům vyhovuje.

IECEx/ATEX
ATEX je směrnice (2014/34/EU) Evropské unie, zatímco IECEx je hlavní normou. Oba standardy se týkají požadavků na zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pohony LINAK do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex) vyhovují normě IECEx i směrnici ATEX.

Nejrůznější Prohlášení

Jak společnost LINAK zajišťuje kompatibilitu součástí
Společnost LINAK vyvinula veškeré přiměřené úsilí k zajištění přiměřeného a včasného zapracování aktualizací směrnic a nařízení. Byly přiděleny závazky a vhodné zdroje, jež nám umožní požadavky plnit. Společnost LINAK stanovila postupy pro řešení a zajištění souladu s předpisy o chemických látkách. V rámci tohoto postupu využívá společnost LINAK pro účely získání informací vlastní řešení správy dat zajišťované třetí stranou. Potřebné informace poskytují dodavatelé formou prohlášení nahrávaných posléze do zmíněné databáze, kde je pravidelně monitorujeme.

Potřebujete-li více informací nebo máte-li jiné požadavky týkající se dodržování předpisů o chemických látkách, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese chemicalcompliance@linak.com