Kontaktujte nás zde

Dodd-Frankův zákon o konfliktních minerálech

Historické souvislosti

V srpnu 2012 schválila Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) úpravu směrnice „Final rule“ týkající se získávání konfliktních nerostů, jak je definováno v Dodd-Frankově zákoně o reformě a ochraně spotřebitelů na Wall Street, oddíl 1502. Toto pravidlo platí pro veřejně obchodované společnosti v USA a vyžaduje každoroční ohlašování používání konfliktních minerálů pocházejících z Demokratické republiky Kongo (DRK).
Americký kongres přijal Dodd-Frankův zákon kvůli obavám, že by vykořisťování a obchodování s minerály pocházejícími z Demokratické republiky Kongo a sousedních zemí financovalo ozbrojené skupiny, čímž by podpořilo pokračující konflikt v této oblasti. Je všeobecně známo, že ozbrojené skupiny bojují za kontrolu dolů a k těžbě či přepravě nerostů používají nucenou práci. Příjmy z těchto nezákonných aktivit vyvolávají v regionu Konžské demokratické republiky konflikty a přispívají ke vzniku humanitárních krizí.

Konfliktními minerály v rámci úpravy směrnice „SEC Final rule“ jsou cín, tantal, wolfram a zlato (3TG), a to jak ve formě rudy, tak i v podobě rafinovaných materiálů. Mezi dotčené země patří: Demokratická republika Kongo (DRK), Konžská republika, Středoafrické republika (SAR), Jižní Súdán, Rwanda, Uganda, Zambie, Angola, Burundi a Tanzanie. 

Dodd-Frankův zákon platí pouze pro společnosti obchodované v USA, avšak na zajištění souladu se zákonem se v rámci mluvních závazků musí podílet také jejich dodavatelé. 

Co tedy společnosti obchodované v USA vyžadují? 

Společnosti obchodované v USA, jež některý z konfliktních minerálů ve svých produktech používají, jsou povinny provést „odpovídající přezkoumání země původu“ (RCOI). Šetření musí být provedeno v dobré víře a musí být vedeno tak, aby zjistilo, zda některý z konfliktních minerálů nepochází ze zmíněných zemí a zda má původ v odpadních či recyklovaných zdrojích. Společnosti obchodované v USA musí Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) každoročně předložit zprávu o konfliktních minerálech s popisem procesu a výsledků šetření RCOI.
Společnosti obchodované v USA musí provést hloubkový rozbor původu zdrojů a dodavatelských řetězců konfliktních nerostů, existuje-li důvod domnívat se, že pocházejí ze zmíněných zemí a nikoli z odpadních či recyklovaných zdrojů.

Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) klasifikuje produkty společností obchodovaných v USA jako „DRC Conflict Free“ „Not DRC Conflict Free“, „DRC Conflict Undeterminable“ nebo „Recycled, or Scrap Due Diligence“. Společnosti obchodované v USA předložily svou první zprávu o konfliktních nerostech 31. května 2014 (za kalendářní rok 2013) a každoročně jsou povinny podávat hlášení. 

Jaký dopad na dodavatelský řetězec mají společnosti obchodované v USA?

Společnosti obchodované v USA jsou povinny poskytnout úplné zveřejnění obsahu konfliktních minerálů ve svých výrobcích včetně jejich původu, takže budou od svých dodavatelů rovněž vyžadovat sdělení informací o obsahu konfliktních minerálů v dodávaných produktech včetně jejich původu nebo dokonce prohlášení, že všechny produkty dodané odběrateli spadají do kategorie „DRC Conflict Free“. 

Ačkoli Dodd-Frankův zákon platí pouze pro společnosti obchodované v USA, jsou dodavatelé těchto společností povinni provést hloubkový rozbor RCOI a věnovat náležitou pozornost konfliktním minerálům. 

Aktivity společnosti LINAK v oblasti konfliktních minerálů

Společnost LINAK aktivně pracuje na úplném odhalení původu konfliktních surovin (3TG) ve svých výrobcích. Vzhledem k velikosti a složitosti našeho globálního dodavatelského řetězce však bude nějakou dobu trvat, než budeme zákazníkům ve Spojených státech schopni poskytnout veškeré informace potřebné ke splnění jejich ohlašovacích povinností.

Společnost LINAK podnikla následující opatření:

  • Vytvořili jsme politiku nastiňující naše zásady a závazky bezkonfliktního získávání zdrojů.
  • Zavádíme proces racionálního přezkoumání zemí původu (RCOI) tantalu, cínu, wolframu a zlata (3TG) v rámci našeho dodavatelského řetězce a v přiměřené míře zjišťujeme země původu těchto kovů. Účelem těchto procesů je identifikovat v našem dodavatelském řetězci hutě schopné provádět hloubkový rozbor a usnadnit tak získávání zdrojů z kategorie „DRC conflict-free“.
  • Zásady této politiky začleňujeme do svých nákupních podmínek a s dodavateli spolupracujeme na zvýšení transparentnosti našeho dodavatelského řetězce. Své zásady sdělujeme dodavatelům a podporujeme příslušné průmyslové iniciativy k zamezení případnému zařazení konfliktních minerálů do našich výrobků. 

Společnost LINAK podporuje příslušné mezinárodní databázové systémy poskytující relevantní informace o původu včetně použití šablony pro hlášení konfliktních minerálů CMRT (Conflict Minerals Reporting Template). Společnost LINAK využívá platformu sledování konfliktních minerálů iPoint (iPCMP ID č. 5562) a všechny zúčastněné zákazníky a dodavatele vyzývá, aby se k ní v zájmu zlepšení efektivity celkového procesu podávání hlášení připojili.
LINAK používá portál Assent Compliance ke sběru CMRT z našeho dodavatelského řetězce.

Klikněte sem a přečtěte si zásady společnosti LINAK o konfliktních minerálech

Zákazníci hledající informace společnosti LINAK o konfliktních minerálech se mohou s důvěrou obrátit na tým zajišťování souladu se zákonem o konfliktních minerálech na e-mailové adrese conflictminerals@linak.com.

Požadavky na dodavatele

Společnost LINAK požaduje, aby dodavatelé poskytující komponenty nebo materiály obsahující 3TG aktivně pracovali na zajištění bezproblémových zdrojů těchto kovů (kategorie „DRC conflict-free“). Dodavatelé společnosti LINAK musí provádět vlastní šetření RCOI a procesy hloubkového šetření, aby zajistili platné a spolehlivé získávání zdrojů kategorie „DRC conflict-free“. Očekáváme, že naši dodavatelé budou stejným způsobem spolupracovat s vlastními dodavateli, aby zajistili vysledovatelnost konfliktních minerálů k původním hutím. 

Všichni dodavatelé firmy LINAK jsou povinni poskytnout CMRT prostřednictvím portálu Assent Compliance. Nebude-li to možné, vyžaduje společnost LINAK zasílání hlášení CMRT přímo týmu zajišťování souladu se zákonem o konfliktních minerálech na e-mailovou adresu conflictminerals@linak.com.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás