Kontaktujte nás zde

Podmínky používání

Uvedené podmínky platí pro používání webu www.linak.com společnosti LINAK A/S („LINAK“) a používání materiálů a ochranných známek LINAK.

Podmínky si prosím pečlivě přečtěte. Pokud tyto podmínky nemůžete přijmout, měli byste tyto webové stránky opustit a přestat používat naše ochranné známky a materiály.

Web společnosti LINAK
Veškerá práva k duševnímu vlastnictví a další práva k obsahu tohoto webu (název, logo, text, popisy produktů, fotografie, výkresy, modely, audio nebo video soubory, prezentace, diagramy, software, ochranné známky a obchodní názvy) vlastní společnost LINAK nebo poskytovatelé jeho obsahu, jenž je či není chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, známkami služeb, patenty či jinými vlastnickými právy a zákony.

Procházení, stahování a další digitální kopírování obsahu tohoto webu nebo jeho částí je povoleno pouze pro interní použití ve vašem podniku nebo pro osobní použití.   Nic v tomto dokumentu nesmí být vykládáno ve smyslu udělení jakékoli licence či práva pod jakýmkoli patentem nebo ochrannou známkou společnosti LINAK či jakékoli třetí strany.

Veškeré neoprávněné použití obsahu tohoto webu nebo jeho částí, jako je kopírování či zpřístupnění veřejnosti, může podléhat sankcím a náhradám, mimo jiné v souvislosti s porušením ochranných známek, autorských práv a propagačních práv.

Informace na této webové stránce jsou pouze obecné a nejsou určeny k řešení konkrétních okolností žádného jednotlivce nebo subjektu.  Tento web může obsahovat externí odkazy na webové stránky, jež nemá společnost LINAK nijak pod kontrolou a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost.

Společnost LINAK nezaručuje nepřerušované ani bezchybné používání či provoz tohoto webu. Společnost LINAK nenese žádnou odpovědnost za problémy vzniklé v důsledku používání tohoto webu ani za klikání na odkazy externích webů. Společnost LINAK neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky či prohlášení ohledně přesnosti, úplnosti nebo srozumitelnosti obsahu tohoto webu. Společnost LINAK v žádném případě neodpovídá za ztrátu příjmů či dat, za přímé, náhodné či následné škody ani za žádné jiné škody, nároky nebo ztráty v důsledku nedbalostních či jiných příčin. Za určení vhodnosti produktů LINAK pro konkrétní aplikace odpovídáte sami.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost společnosti LINAK v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními řády ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, kde ji podle daného práva vyloučit nelze.

Ochranné známky LINAK a materiály LINAK
Společnost LINAK je majitelem jména LINAK® jako obchodní značky a názvu společnosti. Společnost LINAK je majitelem loga s šipkou v samostatné podobě i v kombinaci se slovem LINAK a dalšími ochrannými známkami označenými ® nebo ™. Ochranné známky a materiály můžete používat pouze s produkty LINAK.

Ochranné známky LINAK není dovoleno používat popisným způsobem – použití podléhá zákonu o ochranných známkách a podléhá těmto podmínkám používání:

  • Slovní označení LINAK® musí být vždy uvedeno velkými písmeny se symbolem registrované ochranné známky/ochranné známky.
  • Barva loga LINAK smí být pouze černo-modrá, černá nebo negativní. Pozadí loga by mělo být bílé nebo alternativně na modrém LINAK nebo černém pozadí.
  • Přijímáte, že nebudete usilovat o dosažení žádných vlastnických práv a souhlasíte, že nebudete používat, aplikovat ani registrovat ochranné známky identické či podobné ochranným známkám společnosti LINAK.

Výkresy a snímky produktů LINAK s obrázky LINAK můžete použít v zobrazeném tvaru a na základě těchto podmínek použití:

  • Materiály není dovoleno používat způsobem, jenž by mohl snížit, poškodit nebo jinak omezit pověst společnosti LINAK, nebo dobrou pověst spojovanou s materiály a společností LINAK.
  • Materiály není dovoleno používat způsobem, který je nepravdivý nebo zavádějící, ani jiným způsobem matoucím koncové uživatele.
  • Materiály je třeba vždy zobrazovat a používat v souladu s ustanoveními společnosti LINAK
  • Používání materiálů nesmíte dovolit ostatním.

Společnost LINAK si vyhrazuje právo provést audit vašeho používání k zajištění dodržování těchto podmínek.

Tyto podmínky s dalšími informacemi na webových stránkách a jejich veškeré používání se řídí výhradně dánským právem bez ohledu na pravidla o volbě práva. Veškeré spory vzniklé z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi budou postoupeny jurisdikci dánských řádných soudů.

Veškerý prodej se řídí standardními podmínkami LINAK pro prodej a dodávky.

Verze z června 2019

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás