Kontaktujte nás zde
Úvod

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) se týká veškerých dohod zákazníka (dále jen „zákazník“) používajícího software vyvinutý nebo poskytovaný společností LINAK A/S, Smedevænget 8, 6430 Nordborg, Dánsko, CVR č  66365328 („LINAK“) nebo jakýchkoli přidružených společností, není-li dohodnuto jinak. 
Smlouvu EULA si prosím pečlivě přečtěte. Podmínky a ujednání smlouvy EULA se odvíjejí od využívání softwaru zákazníkem a případných budoucích aktualizací či dodatků k tomuto dokumentu, není-li v danou dobu písemně uvedeno a se společností LINAK odsouhlaseno jinak.

DŮLEŽITÉ! STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZÍSKÁNÍM PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU, JENŽ JE SOUČÁSTÍ TÉTO SMLOUVY EULA, SOUHLASÍTE SE ZDE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI A UJEDNÁNÍMI. JESTLIŽE S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI A UJEDNÁNÍMI NESOUHLASÍTE, NEMÁTE DOVOLENO STAHOVAT, INSTALOVAT, POUŽÍVAT, ZÍSKÁVAT PŘÍSTUP ANI UCHOVÁVAT ŽÁDNÉ KOPIE SOFTWARU.

1.  Poskytnutí licenčních práv

1.1 Zákazníkům se uděluje nevýhradní právo používat software LINAK vyvinutý a poskytovaný firmou LINAK („software LINAK“) pro vlastní interní účely, ve spojení s kontrolboxem LINAK nainstalovaným v nábytkových produktech pořízených zákazníkem.

1.2    Zákazník získá jednu kopii spustitelného kódu objektu softwaru LINAK.

1.3    S výjimkou výslovně povolených případů není zákazníkům dovoleno:
      – distribuovat, prodávat nebo pronajímat software či dokumentaci k softwaru LINAK (pokud existuje) žádné třetí straně
      – udělovat podlicence k softwaru LINAK nebo k němu nabízet outsourcing, pronájem či jiné služby obdobného charakteru žádné třetí straně.

1.4     S výjimkou výslovně oprávněných případů v tomto dokumentu nebo výslovně povolených závaznými právními předpisy platného práva není zákazníkům dovoleno:
         – zcela ani zčásti software LINAK kopírovat pro jiné než zálohovací účely
         – podrobovat software zpětné analýze nebo zdrojový kód produktu odvozovat z licencovaného spustitelného kódu.

1.5     V případě softwaru třetí strany, jenž není integrální součástí softwaru LINAK, jsou práva a povinnosti zákazníka týkající se softwaru třetích stran předmětem licenčních podmínek konkrétních třetích stran.

2. Dokumentace, používání a úpravy

2.1     Zákazník je oprávněn kopírovat doprovodnou dokumentaci a standardní školicí materiály (pokud existují) pouze pro interní účely.

2.2     Dokumentaci a standardní školicí materiály společnosti LINAK však není dovoleno upravovat bez udělení písemného svolení. Totéž platí také pro dokumentaci vyvinou speciálně pro zákazníka.

3.  Práva k duševnímu vlastnictví

3.1     Zákazník bere na vědomí, že software LINAK a veškerá práva k duševnímu vlastnictví včetně příslušných autorských práv jsou majetkem společnosti LINAK (nebo jsou licencovány třetími stranami) a nic v této smlouvě EULA nemá za cíl převod vlastnictví softwaru LINAK a souvisejících práv k duševnímu vlastnictví na zákazníka. Zákazníkovi se uděluje pouze omezená licence k používání softwaru v souladu s popisem v této smlouvě EULA.

4. Vady

4.1     Zákazník bere na vědomí, že software není obecně bezchybným produktem prostým vad a shoduje se se skutečností, že existence takových chyb či vad v softwaru LINAK nebo v jiném softwaru poskytnutém zákazníkovi nepředstavuje porušení této smlouvy EULA.

4.2     Společnost LINAK zaručuje, že software neporušuje práva třetích stran včetně autorských práv. Tato záruka podléhá podmínce, že společnost LINAK bude na jakékoli tvrzení o porušení vznesené vůči zákazníkovi neprodleně upozorněna a bude mít právo taková tvrzení obhájit a vypořádat dle vlastního uvážení. Zákazník poskytne součinnost v míře, jakou může společnost LINAK k vypořádání nebo vznesení odporu vůči tvrzením důvodně požadovat.

4.3     V otázkách softwaru se společnost LINAK zříká veškerých vyjádřených nebo předpokládaných záruk včetně (avšak nejen) záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

4.4     Společnost LINAK může dle vlastního uvážení zvolit: 1) opravu nebo nahrazení části softwaru vykazující závady nebo porušující práva třetích stran, anebo 2) s okamžitou platností ukončit právo zákazníka na používání softwaru. Společnost LINAK nemá za žádných okolností povinnost k nápravě:
   –  pozměněného, poškozeného nebo upraveného softwaru;
   –  softwaru, jenž nemá aktuální nebo předchozí sekvenční vydání;
   –   softwarových problémů způsobených nedbalostí zákazníka, poruch hardwaru či jiných příčin mimo kontrolu společnosti LINAK;
   –  vadných dat;
   –  problémů způsobených nesprávným rozhraním k jinému softwaru či zdrojům dat;
   –  softwaru nainstalovaného v provozním prostředí nepodporovaném společností LINAK.

4.5     Software třetí strany (pokud existuje) se poskytuje „tak jak je“, bez jakýchkoli záruk, ačkoli původní výrobci softwaru třetích stran nebo nezávislí dodavatelé takového softwaru mohou poskytovat své vlastní záruky.

5. Omezení odpovědnosti

5.1     Společnost LINAK nenese odpovědnost vůči zákazníkům za žádné a jakkoli způsobené škody vzniklé přímo či nepřímo v souvislosti s touto smlouvou EULA, softwarem LINAK nebo jiným softwarem, jeho použitím, anebo jiným způsobem – s výjimkou případů, kdy je vyloučení takové odpovědnosti v rozporu s platnými právními předpisy.

5.2     Bez ohledu na obecnost výše uvedených skutečností společnost LINAK výslovně vylučuje odpovědnost za jakoukoli nepřímou, zvláštní, náhodnou nebo následnou ztrátu či škodu, jež může vzniknout ve spojení s konkrétním softwarem a jeho použitím nebo v souvislosti s vybavením či majetkem, ztrátou zisku, obchodními příležitostmi, obratem, důvěrou, daty nebo předpokládanými úsporami.

5.3     V případě, že bude nějaké vyloučení obsažené v této smlouvě EULA z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným a společnost LINAK se stane odpovědnou za ztrátu či škodu, jež může být zákonně omezena, je tato odpovědnost omezena na roční nebo jednorázový licenční poplatek uhrazený zákazníkem, přičemž však nesmí přesáhnout 500 EUR.

5.4     Společnost LINAK nevylučuje odpovědnost za úmrtí či zranění v rozsahu vzniklém pouze v důsledku nedbalosti společnosti LINAK, jejích zaměstnanců, zmocněnců či oprávněných zástupců.

6.  Důvěrnost

6.1     Veškeré informace včetně (avšak nejen) údajů, výkresů, specifikací, dokumentace, výpisů softwaru, objektů nebo zdrojových kódů a cen, jež mohl zákazník obdržet v souvislosti se softwarem LINAK (kromě koncepcí a principů, jež jsou základem softwaru) jsou soukromé a důvěrné.  Zákazník tímto souhlasí, že takové informace použije výhradně v souladu s ustanoveními této smlouvy EULA a že je nikdy v průběhu platnosti této smlouvy ani po jejím vypršení či ukončení bez předchozího písemného souhlasu společnosti LINAK přímo ani nepřímo nezveřejní žádné třetí straně.

6.2     Výše uvedené skutečnosti nebrání, aby zákazník zveřejnil nebo použil jakoukoli informaci, jež je nebo se později bez vlastního přičinění zákazníka stane známou veřejně nebo v rozsahu povoleném zákonem.

7.  Audit

7.1     Společnost LINAK si vyhrazuje právo na vlastní náklady auditovat zavedení a využívání softwaru LINAK u zákazníka pro zajištění souladu s touto smlouvou EULA v jakémkoli oboustranně přijatelném čase během běžné pracovní doby zákazníka.

7.2     Zákazník zavede přiměřené kontroly k zajištění neporušování práv na používání softwaru udělených v této smlouvě EULA.

8.  Vypovězení

8.1     Smlouva EULA může být vypovězena kteroukoli stranou s okamžitým účinkem, pokud se protistrana dopustí významného porušení podmínek smlouvy EULA (pokud se jedná o porušení napravitelné) a nezjedná nápravu do 30 dnů od oznámení.

8.2     Jakékoli porušení podmínek této smlouvy EULA nebo dalších platných podmínek týkajících se licence zákazníka na používání softwaru LINAK, dokumentace a/nebo standardního školicích materiálů shodně s výše uvedenými odstavci 1 a 2 bude pokládáno za závažné porušení smlouvy EULA.

8.3     Po skončeni platnosti smlouvy EULA zákazník ukončí veškeré používání jakéhokoli softwaru LINAK. Všechny kopie softwaru navíc zákazník zničí nebo vrátí podle pokynů společnosti LINAK.

9. Spory

9.1     Veškeré spory vzniklé z této smlouvy EULA nebo v souvislosti s ní včetně jakýchkoli sporů týkajících se její existence, platnosti či ukončení, se řídí dánským právem a urovnávají rozhodčím řízením sjednávaným Dánským rozhodčím institutem v souladu s pravidly rozhodčího řízení stanovenými Dánským rozhodčím soudem platným v okamžiku zahájení řízení.